Algemene voorwaarden 

Algemeen

Y. Sijbesma h.o.d.n. In4Profit is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56734883 en is gevestigd aan de Fabrieksstraat 24 (8861 EH) te Harlingen.

Artikel 1 – Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
3. Bedrijf: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die de overeenkomst (op afstand) aangaat met In4Profit.
5. Dienstverlener: de aanbieder van diensten aan Opdrachtgever, hierna: In4Profit.
6. (Software) leverancier: het programma dat door In4Profit gebruikt wordt ten behoeve van het uitvoeren van de door Opdrachtgever gevraagde diensten.
7. Aanbod: ieder aanbod door In4Profit aan Opdrachtgever tot het verrichten van diensten.
8. Diensten: de diensten die In4Profit verricht, zijn: het controleren en/of verwerken van boekhouding en overige financiële administratie, alsmede het verstrekken van advies en op het gebied van financiële administratie (zoals inkomstenbelasting, toeslagen, vennootschapsbelasting, te behalen fiscale voordelen) voor bedrijven en particulieren. 9. Overeenkomst: de overeenkomst tot het verlenen van een of meerdere diensten door In4Profit.
10. Website: de website die In4Profit gebruikt is: www.in4profit.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van In4Profit en iedere overeenkomst tussen In4Profit en een Opdrachtgever en op elke dienst die via (de website van) In4Profit wordt aangeboden.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal In4Profit aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van In4Profit zijn gepubliceerd, zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met In4Profit is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Opdrachtgever. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod

1. Alle door In4Profit gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. In4Profit is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij uitdrukkelijk een ander termijn is overeengekomen. Niettemin heeft In4Profit het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor In4Profit gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is in zoverre gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Alle gegevens in het aanbod zijn slechts ter indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. 4. Eventuele (op)levertijden in het aanbod van In4Profit zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht In4Profit niet tot (op)levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van In4Profit heeft aanvaard en de aanvaarding door zowel Opdrachtgever en In4Profit schriftelijk is bevestigd.
2. Een Aanbod kan door In4Profit via de website gedaan worden, telefonisch, per e-mail of mondeling.

3. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard, zal In4Profit de overeenkomst met Opdrachtgever schriftelijk (per e-mail) bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is In4Profit daaraan niet gebonden.

5. In4Profit is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor bedrijven. Consumenten kunnen gedurende de wettelijke termijn van het herroepingsrecht gebruik maken.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en In4Profit een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst één jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien overeengekomen, kan In4Profit de werkzaamheden ook verrichten op basis van een bij overeenkomst bepaald uurtarief.

2. De overeenkomst gesloten met Opdrachtgever, zijnde een bedrijf, wordt na afloop van het eerste jaar telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke termijn, tenzij Opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van een maand vóór het einde van de desbetreffende maand dat het abonnement afloopt. De opzegging kan per e-mail onder vermelding van de naam en contactgegevens van Opdrachtgever gedaan worden alsmede de reden van opzegging. 3. Zowel Opdrachtgever als In4Profit kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

4. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien In4Profit ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient te allen tijde de daadwerkelijk gemaakte kosten te voldoen.
5. Zowel Opdrachtgever als In4Profit kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd

of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is In4Profit nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

6. Tussentijdse opzegging nadat de overeenkomst door beide partijen schriftelijk is bevestigd, is in beginsel niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt en In4Profit reeds kosten heeft gemaakt ten behoeve van de dienstverlening, blijven de daadwerkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld voor het afnemen van een abonnement in opdracht van Opdrachtgever) onverminderd verschuldigd. Een en ander behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen afspraken.

7. Nadat de overeenkomst is geëindigd, zijn Partijen verplicht eventuele stukken en gegevens aan elkaar te retourneren voor zover redelijkerwijs mogelijk.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

1. De uitvoering van de overeenkomst door In4Profit vangt aan met een intakegesprek zodat In4Profit haar dienstenverlening naar beste weten en/of kunnen kan invullen. Ten behoeve van de kwaliteit van de dienstverlening heeft Opdrachtgever de plicht het intakegesprek naar waarheid te voeren.

2. In4Profit zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en conform haar zorgplicht uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft In4Profit het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden en/of door te verwijzen naar derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst houdt in In4Profit de overeengekomen diensten voor Opdrachtgever verricht op basis van een inspanningsverbintenis.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan In4Profit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan In4Profit worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan In4Profit zijn verstrekt, heeft In4Profit het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 5. In4Profit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat In4Profit is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor In4Profit bekend was.

6. Opdrachtgever vrijwaart In4Profit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever zelf toerekenbaar is.
7. Bij de uitvoering van de diensten is In4Profit niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Eventueel meerwerk zal na opgave aan Opdrachtgever van deze meerwerk- of bijkomende kosten worden gefactureerd.

8. In4Profit kan indien expliciet overeengekomen, overeenkomsten namens Opdrachtgever aangaan met een (software) leverancier. Opdrachtgever dient daartoe een adequate volmacht aan In4Profit te hebben verstrekt en ondertekend waarin uitdrukkelijk is opgenomen welke rechtshandelingen In4Profit dient uit te voeren, zoals, het bemiddelen bij- en/of aangaan van specifieke overeenkomsten ten behoeve van Opdrachtgever. Op de overeenkomst met een (software) leverancier, zijn de algemene voorwaarden van die betreffende leverancier van toepassing.
9. Deze volmacht kan te allen tijde door Opdrachtgever op schriftelijke wijze worden ingetrokken. Indien de gegeven volmacht door Opdrachtgever op schriftelijke wijze wordt ingetrokken, terwijl er door In4Profit onder dit volmacht al rechtshandelingen zijn verricht, kunnen de reeds gemaakte kosten van In4Profit in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.
10. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige en volledige nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit deze betreffende overeenkomst met de (software) leverancier.

Artikel 7 – Advies en rapportage

1. In4Profit kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies en/of rapportage opleveren. In4Profit voert de door haar aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit en met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen mag In4Profit de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder haar verantwoording, laten uitvoeren.
2. In4Profit houdt Opdrachtgever regelmatig schriftelijk via de overeengekomen wijze op de hoogte.
3. De inhoud van de (op)geleverde adviezen en rapportages van In4Profit is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4. Indien Opdrachtgever eventuele gebreken met betrekking tot de dienstverlening van In4Profit constateert, is Opdrachtgever verplicht In4Profit hiervan tijdig op de hoogte te stellen, zodat In4Profit adequaat kan reageren en/of een oplossing kan bieden.
5. Adviesverlening is afhankelijk van diverse omstandigheden waaronder de looptijd van de opdracht, de juist- en tijdigheid van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van Opdrachtgever en diens relevante derde(n).

6. In4Profit voert de dienst- en adviesverlening uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
7. Opdrachtgever dient een eventueel geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan In4Profit te melden op een wijze zodat In4Profit in staat is om de gebreken te ontdekken, te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van In4Profit een bevestiging van ontvangst van de melding ontvangt.

Artikel 8 – Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. In4Profit is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is In4Profit gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 9 – (Op)levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door In4Profit of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft In4Profit recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Indien gedurende de vertraging van Opdrachtgever prijzen bij Leverancier zijn gewijzigd, dient Opdrachtgever deze gewijzigde prijzen te voldoen, ook al wijken deze prijzen af van de in het aanbod en/of offerte aangegeven prijzen. In geen geval zijn de termijnen fatale termijnen.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door In4Profit bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is In4Profit gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

4. In4Profit spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan In4Profit.

5. De aard van de werkzaamheden van In4Profit brengt met zich mee dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever juist en tijdig is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart In4Profit nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en In4Profit.

Artikel 10 – Prijzen en betaling

1. In4Profit voert haar dienstverlening uit conform de overeengekomen tarieven welke bij wijze van maandelijkse termijnen of per opdracht wordt gefactureerd.
2. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen, tenzij het een prijs ten aanzien van een particulier betreft. Alle prijzen in aanbieden jegens particulieren zijn inclusief BTW en andere belastingheffingen, tenzij expliciet anders aangegeven. Indien In4Profit op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, is zij gerechtigd hiervoor bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfkosten gerekend worden, voor zover deze niet reeds zijn opgenomen in de overeenkomst.

3. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod van In4Profit worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven en/of veranderingen aan zijde van de een derde leverancier of ten gevolge van een wettelijke regeling.

4. Indien sprake is vandiensten waarvan er prijsschommelingen op de (financiële) markt zijn en waarop In4Profit geen invloed heeft, kan In4Profit deze diensten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen veranderen.

6. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen indien Opdrachtgever door In4Profit naar eigen inzicht worden toegepast. Indien

prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

Artikel 11 – Incassobeleid

1. Opdrachtgever dient te voldoen aan zijn betalingsverplichting binnen de opgegeven betalingstermijn en op de aangegeven betalingsmethode.
2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

4. Wanneer Opdrachtgever, zijnde een consument, niet aan zijn betalingsverplichting voldoet en hij niet binnen de door In4Profit gestelde nadere betalingstermijn alsnog aan zijn verplichting heeft voldaan, is hij in verzuim. Indien Opdrachtgever een consument betreft, wordt hij geïnformeerd over de gevolgen van het ingetreden verzuim.

5. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal In4Profit zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

6. Indien In4Profit meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

1. In4Profit is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is In4Profit bevoegd de door haar en Opdrachtgever bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met In4Profit gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever.

3. Voorts is In4Profit bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van In4Profit op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien In4Profit de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. In4Profit behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 – Risico-overgang en vrijwaring

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken en/of databestanden die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze aan Opdrachtgever feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

2. Met uitzondering van opzet en/of ernstige roekeloosheid van In4Profit en/of een derde leverancier, vrijwaart Opdrachtgever In4Profit en/of Leverancier voor alle aanspraken ter zake van alle schadevergoeding welke verband houdt met het gebruik van de door een derde leverancier geleverde diensten.

3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan In4Profit verstrekt in het kader van een opdracht. Opdrachtgever vrijwaart In4Profit van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichtingen. 4. Opdrachtgever vrijwaart In4Profit voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.

Artikel 14 – Overmacht

1. In4Profit en Leverancier zijn niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van (toe)leveranciers van In4Profit, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers die door Opdrachtgever en/of Leverancier aan In4Profit zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii)

natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van In4Profit en (xi) overige situaties die naar het oordeel van In4Profit buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zo veel In4Profit ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is In4Profit gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 – Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door In4Profit leidt tot aansprakelijkheid van In4Profit, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, ten aanzien van directe schade van Opdrachtgever.

2. In4Profit is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door In4Profit geleverde diensten.
3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van In4Profit per gebeurtenis per jaar uitkeert.
4. In4Profit is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
5. De inhoud van de (op)geleverde adviezen en rapportages, alsmede het resultaat van het verlenen van diensten met betrekking tot de belastingaangifte, is afhankelijk van de gegevens en informatie die Opdrachtgever aan In4Profit verstrekt. Opdrachtgever draagt te allen tijde de verantwoordelijk voor het juist en tijdig aanleveren van de benodigde gegevens en informatie. In4Profit is niet aansprakelijk, indien Opdrachtgever de naleving van haar verplichtingen hier in verzuimt. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het controleren en zo nodig verstrekken van aanwijzingen de door In4Profit verrichte belastingaangiftes en toeslagaanvragen. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden, blijft Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

6. De adviezen en rapportages die In4Profit oplevert als resultaat van de overeengekomen diensten zijn niet bindend en slechts adviserend van aard. In4Profit is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het opvolgen van het (op)geleverde advies. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever zelf. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de genoemde adviezen opvolgt. Opdrachtgever is vrij om zijn eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van In4Profit.
7. In4Profit staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens In4Profit verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
8. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de door hem/ haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. In4Profit sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade indien Opdrachtgever niet tijdig, niet volledig of onjuiste informatie verstrekt aan In4Profit.
9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van In4Profit vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij In4Profit binnen een half jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van In4Profit vervalt na een half jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen Partijen. Voor consumenten geldt in bovengenoemde gevallen een termijn van een jaar.

Artikel 16 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. In4Profit gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal In4Profit de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@in4profit.nl.

2. Indien In4Profit op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van In4Profit berusten uitsluitend bij In4Profit en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van In4Profit rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van In4Profit. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te

brengen in door In4Profit opgeleverde zaken, dient In4Profit expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van In4Profit rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 18 – Geheimhouding

1. In4Profit en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien In4Profit op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en In4Profit zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is In4Profit niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen In4Profit en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten die via de website van In4Profit wordt aangeboden of anderszins klachten heeft over de overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@in4profit.nl met als onderwerp “klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil In4Profit de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. In4Profit zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen In4Profit en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. In4Profit heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen In4Profit en Opdrachtgever worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Noord-

Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.