Privacyverklaring

Algemeen

In dit document wordt uitgelegd hoe In4Profit omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht In4Profit de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Grondslag verwerking

Bij het verlenen van de diensten van In4Profit worden uw persoonsgegevens verwerkt. In4Profit verwerkt uitsluitend gegevens die zij noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) haar dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die zij over u en uw gebruik van haar diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met In4Profit bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruikt maakt van de diensten van In4Profit verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan In4Profit of mogelijk worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.

Categorieën persoonsgegevens

In4Profit verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• Contact- en NAW-gegevens;
• BSN-nummers;
• E-mailadres;
• IP-adressen en locatiegegevens; • Financiële gegevens;

• Loonstroken en salarisgegevens;
• Bedrijfsgegevens met inbegrip van werknemersgegevens; • Arbeids- en opleidingsgeschiedenis;
• KvK-registratie gegevens;
• Overige gegevens door u zelf verstrekt.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die In4Profit biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot uw gegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door In4Profit verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen Dienst(en) en de uitvoering daarvan;
 • Het daadwerkelijk uitvoeren van de diensten;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de

  website;

 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de

  dienstverlening.

  Bewaartermijn

  De door In4Profit verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. In4Profit bewaart gegevens zolang u cliënt bent. Dit houdt in dat In4Profit een klantprofiel kan bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van de diensten gebruik wenst te maken. Enkel indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.

  Verwerking door derden

  In4Profit deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden, zijn:

 • Payment Provider ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn financiële gegevens.
 • Boekhouder, ten behoeve van het naleven en/of uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW- gegevens en financiële gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van het contact opnemen van klanten. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en overige gegevens middels het contactformulier door u zelf verstrekt.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres, het IP-adres, contact- en NAW-gegevens.
 • Derde partijen ten behoeve van het uitvoeren van specifieke diensten en/of werkzaamheden. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, e-mailadres, IP-adressen en locatiegegevens, financiële gegevens, arbeids- en opleidingsgeschiedenis, KvK-registratie gegevens en overige gegevens door u zelf verstrekt.

  Beveiliging van Persoonsgegevens

  In4Profit neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

  Website

  Door het gebruiken van de website stem je in met de Disclaimer. In4Profit behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. In4Profit aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van In4Profit voor zover deze niet aan derden toebehoren.

  Cookieverklaring

  In4Profit maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. In4Profit mag, volgends de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze

cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website.

De cookies die In4Profit gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load- balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Op de website van In4Profit worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat In4Profit informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@in4profit.nl.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie(s). Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Rechten van betrokken

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: • Recht op inzage;

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

• Recht op rectificatie;

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

• Recht op gegevenswissing;

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

• Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw

persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met Sijbesma Intermediair . • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan In4Profit, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Sijbesma Intermediair over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

• Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. In4Profit staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop In4Profit met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt In4Profit u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van

uw privacy. In4Profit zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/ tip-ons

Wijzigingen privacyverklaring

In4Profit kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e- mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is opgesteld op 17 maart 2020.